Saturday, July 31, 2010

ONLÊ OE ASAIT NAE


Atuis: Yohanes Manhitu 

Ta’ét oe asait nâko fafon nae
lê napèn lalan piuta he nsai
talantea in balesnasat es nae,
es amnesat, ma nabuabon.

Ka haef mesê fa hit ka tahín fa
hit tém tâko mé ma he tnao on mé.
Hit onlê anaolalan akikû es nae,
es pahe usan, ka nahín fa lalan.

Hit tatanab nekak ma taim taes
neu totis lê naheun hit neöp.
Tkios oe asait nâko fafon nae
lê napèn lalan piuta he nsai.

Lalne natfai piuta es hit matak,
me hit nekke es fê maëkâ kun.
Lekâ nekke natsoi ma nakninô,
sâ-sâ lof natonon ma njail enô.

Yogyakarta, Funhitû 2010
----------------------------

SEPERTI AIR YANG MENGALIR ITU

Penulis & penerjemah: Yohanes Manhitu

Lihatlah air yang mengalir dari atas sana
yang selalu temukan jalan ‘tuk mengalir
sampai di peristirahatannya di sana,
di tanah nan datar, dan berkumpul.

Bukan sekali kita tak mengetahui
titik tolak dan tujuan perjalanan kita.
Bak musafir yang lagi tersesat di sana,
di tengah pulau, tak tahu mau ke mana.

Kita bertanya-tanya untuk menjawab
pertanyaan yang memenuhi benak kita.
Lihatlah air yang mengalir dari atas sana
yang selalu temukan jalan ‘tuk mengalir.

Jalan senantiasa terbuka di depan kita,
tapi hati kitalah yang masih tertutup.
Tatkala hati terbuka dan jadi bening,
segalanya ‘kan tampak dan jadi pintu.

Yogyakarta, Juli 2010

Au utuin Ho lomit alekot

Nâko: Yohanes Manhitu

Nbi au nekak nanan amâlelat
Ho lomit alekot napein kun bale
ma in manenun es a-ntulun kau
he Ho salit amasat nane natonon.

Nbi au lolek makukê lê fêka nanés
Ho tenab amaneot-amnatus esan
ma nhones neöp bian neu monê
henait alekot-amasat es natua.

Nbi neno mnanû ma fai mnanû
au uäitî haeke ma ‘lak mânafâ
fun Ho lomit es a-nfe neu kau
kanan hâtanes he au ‘maspeit.

Nbi lakat utuin tasi ma naijan,
au ufnekan he Ho lomit nabala
ma njail neu kau, Ho atuinas i,
lê naim he natuin Ho lomit piuta.

Yogyakarta, 31 Funhitû [Juli] 2010
--------------------------------

Kuturuti kehendak baik-Mu


Di dalam hatiku yang tak lapang ini,

kehendak baik-Mu temukan ruang

dan dayanyalah yang menolongku

agar maksud indah-Mu jadi nyata.

Di benakku yang muda, belum bernas,

ada gagasan-Mu nan baik dan matang

dan ia halau keluar pikiran yang lain

agar yang baik dan indah mengisi.


Di hari dan malam yang panjang,

kuayunkan langkah dengan ringan

sebab kehendak-Mu yang memberiku

segala penguatan supaya kuberdaya.


Di langkah menyusuri laut dan daratan,

kuberharap agar kehendak-Mu tetap

dan nyata bagi aku, pengikut-Mu ini,

yang terus coba turuti kehendak-Mu.

Hanfuaf Nonô Fauk ntomneu Uab Metô

Natuin laistenab nak Uab Metô, lê a-nmuî kanaf humaf bian onlê METO, UAB ATONI PAH METO, UAB PAH METO, TIMOR, TIMORESE, TIMOL, TIMOREESCH, TIMOREEZEN, DAWAN, TIMOR DAWAN, RAWAN, ma humaf bian (sumber: taklik teu i), ka nnès fa nâko tuaf 0.75 juta (baca: nol koma juta bôhitumním) es naüabe (= namolke) (sumber: the Indonesian Heritage, Language and Literature, 1998) nbi kabupaten (distrik) teun nok dialek (logat) humâ-humâ, au utenab ak uab i musti napèn hormat ma mateab neu pah-pinan nfunamnatéf. Au 'bèt an kanaf UAB METO fun in es mapakê namfau nnèsi nbi Pah Metô. Kanaf teun lê, natuin au tenab, nebè' mapakê msâ eslê UAB ATONI PAH METO, UAB PAH METO, ma DAWAN.

Kanaf DAWAN nane kanaf “matâteme”, fun fêka tít fa tuaf es nahín (kalu au ka 'san) lekâ kanaf nane nemantea atoin-Metô sin luekkin ma in nâko mé. Tuaf aüab Labit (= Uab Indonesia) sin, natám nok atoin-Metô sin kuk, onlêhe npaek tekas BAHASA DAWAN he nlekan neu UAB METO. Au uäkâ ak atoin-Metô namfau ma atoni biakini msâ a-nkios nak kanaf DAWAN nfain-on tekas Labit neu kanaf UAB METO. Lê i nebè'i nfain alasan nansâ es tekas i mapakê a-nbi bale-bale. Lasi i nabè'i ntom nak oras tuafes a-ntek kanaf aî tekas i, tuafes aî tuafin lê namolok nokne lof nalulub neöp neu Uab Meto aî neu atoin-Metô. Natuin hanaf i, natuin au lomit, 'bèt an kanaf nua in lê i nfain on judul neu blog i, nok tuis DAWAN nbi 'takaf nabit.

Tabê ma pules nâko blog tuaf,

Yohanes Manhitu

ymanhitu@gmail.com

Yogyakarta, 14 Funboësamnuâ 2007